Технологичен Център София
 • 27.03.2012
  БСК и ТЦС провеждат семинари за интермодален и регионален транспорт

  Българската стопанска камара (БСК) с подкрепата на Фондация “Конрад Аденауер”, България, организира поредица от работни семинари за обмяна на опит и добри практики на тема „Немският опит в организацията на интермодалния и регионалния транспорт и логистика – възможности за приложение в България”. Ще се проведат общо три семинара, като първият ще се състои на 28 март (сряда) от 9,00 часа в сградата на БСК в София, ул. Алабин 16-20, Заседателна зала.

  Сред партньорите на БСК по разглежданата тема са Технологичният център София, Браншовата камара на железопътния транспорт, Националната компания „Железопътна инфраструктура”, Асоциацията на българските железопътни превозвачи и интермодални оператори, Индустриална стопанска асоциация – Пазарджик, Индустриална стопанска асоциация – Благоевград и Сдружението на общините „Орфей” (Септември, Велинград, Якоруда, Разлог, Банско, Добринище, Баня).

  Програмата можете да видите тук.

  Останалите два семинара ще се състоят в края на април и май.

  Проектът кореспондира с една от най-съществените практически задачи на България в контекста на новата Стратегия на Европейския съюз – „Европа 2020”, а именно – постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на регионално ниво. Планираните дейности при изпълнението на проекта са ориентирани основно към експертно укрепване на общините и на работодателските организации като техни партньори и към повишаването на капацитета на … Oще


 • 20.03.2012
  Организираме Конкурс за най-иновативна зелена община 2012

  Издаваното от Технологичен център София и Асоциацията на българските градове и региони списание „Градове & Региони“ си поставя амбициозната задача да поощрява веднъж в годината общините, които са в крак със зелената революция. Конкурсът е насочен към общини, които дават тон и пример при въвеждането на нови, енергоспестяващи и природосъобразни технологии и стимулират инициативи и проекти, свързани с опазването на околната среда и устойчивия начин на живот.

  Предизвикателството е насочено към общински и областни администрации, както и НПО, граждански организации и представители на бизнеса, които съвместно с общините са разработили и реализирали устойчиви проекти и инициативи.

  Конкурса „Най-иновативна зелена община“ 2012 се провежда в шест категории:

  Енергийна ефективност Възобновяеми източници на енергия Обработка на отпадъци Водоснабдяване и канализация Устойчиво градско развитие Зелени граждански инициативи

  Могат да участват, както представителите на самите общини и областни администрации, така и трети страни, които развиват общи проекти и партньорства с местните администрации – компании, НПО, граждански обединения и др. Участниците могат да бъдат само юридически лица.

  Критериите за оценяване са свързани с подадената от кандидата документация относно:

  Целесъобразност на проекта Въздействие на проекта върху природата, начина на живот и икономиката в региона Иновативен подход Полезен ефект

  Краен срок за подаване на документи: 1.07.2012 г. … Oще


 • 23.02.2012
  Висше Училище Международен Колеж Добрич стана партньор на ТЦС

  Технологичният център и Висше Училище Международен Колеж (ВУМК), гр. Добрич подписаха споразумение за партньорство. Двете страни възнамеряват да си сътрудничат при организирането на проекти в областта на туризма в района на гр. Тутракан и на Добруджа. Запланувано е изработване на конкретни пакетни предложения за български и чужди туристи, а в района на Тутракан ще се провеждат професионални курсове за екскурзоводи. Обучението ще се състои в рамките на 100 часа и за него ще се издава сертификат за професия.

  Технологичен център София и Общинско сдружение за туризъм – Тутракан изработват в момента специална програма за летен сезон 2012. Нейната кулминация ще бъде провеждането за първи път на Международна дунавска седмица – Тутракан от 28 юли до 5 август. В съботния 4 август вечерта местните жители и гостите на града ще станат свидетели на светлинен спектакъл “Огненият Дунав”.


 • 19.02.2012
  Глобална стипендиантска програма на YouthActionNet

  Млади социални предприемачи са поканени да кандидатстват за насърчаване на социалната промяна и осъществяване на контакти на младите хора с местните общности. Кандидатите трябва да бъдат на възраст между 18 до 29 години (към 1 октомври 2012) и да са основателите на съществуващи проекти или организации, или водещи проекти в рамките на организация. Те трябва да владеят английски език и да могат да присъстват на обучението през октомври 2012 г.

  Краен срок: 12 март 2012 г. Повече информация на: http://www.youthactionnet.org/index.php?fuse=apply


 • 13.02.2012
  TCS became partner in transnational cooperation between regional research-driven clusters

  The project is called BioTeCC and it aims the development of technologies and services relevant for the implementation of a ‘resource efficient Europe’. BioTeCC focuses on the formation of R&D priorities for the involved clusters in the field of sustainable use of biogenic raw materials in the Danube region aiming at creating a sustainable, green and re-source efficient Europe through technology and innovation leadership.

  The use of biogenic raw materials is one major sector in the upcoming bio-economy and is a quickly developing sector. Technological innovations in the field of biomass conversion as well as in the field of technologies for biomass provision from agriculture, manufacturing industry and eco efficient con-cepts in biomass logistics are among the main drivers for the European industry.

  The Danube represents fertile agricultural and forestry regions. This makro-region is a transport axis and hence represents an ideal backbone for a transnational value chain using biogenic raw materials in Europe. Already today a significant number of relevant R&D institutions and enterprises is located in the Danube Region. The results of the BioTeCC project will provide a basis for specific R&D pro-jects, which will help to strengthen the competitiveness of enterprises in Europe with a focus on … Oще


 • 13.02.2012
  ТЦС подготви заедно с международни партньори идеен проект за развитие на технологии и услуги за ефективно използване на регенеративните ресурси в Европа

  Проектът е замислен като сътрудничество между регионални клъстери с изследователска насоченост, ситуирани в крайдунавските държави. BioTeCC се фокусира върху формирането на R & D приоритетите на участващите клъстери в областта на устойчивото използване на биогенни суровини в Дунавския регион и цели постигане на устойчиво, зелено и ефективно използване на суровини в Европа чрез лидерство в областта на технологиите и иновациите.

  Използването на биогенни суровини е основен и бързо развиващ се сектор в набиращата скорост био-икономика. Технологичните иновации в преобразуването на биомаса, както и в технологиите за транспорт на суровините от селското стопанство и преработващата промишленост, и концепциите за висока ефективност в логистиката на биомаса са сред основните двигатели на европейската промишленост.

  По течението на река Дунав са разположени плодородни земеделски земи и горски масиви. Този макро-регион е транспортна ос и е подходящ за използване като гръбнак за една транснационална европейска верига за създаване на добавена стойност на базата на биогенните суровини, т.нар. biomass value chain. Редица R&D институции и предприятия вече са се установили в Дунавския регион. Резултатите на BioTeCC ще осигурят основа за специфични R & D проекти, чрез които ще се засили конкурентоспособността на предприятията в Европа и особено на тези европейския Дунавски регион.

  Проектът BioTeCC свързва:

  – … Oще

 • 12.02.2012
  Новият брой на списание “Градове & Региони” излезе на бял свят

  Излезе вече вторият брой на единственото списание за местно самоуправление и развитие “Градове & Региони”, на което Технологичният център е съиздател. Медията е насочена към държавните и местните институции, народните представители, гражданските организации в този сектор и бизнеса, както и към граничещите с България общини на съседните държави.

  “Г & Р” се разпространява чрез абонамент. За разширяване на кръга от читатели и за подкрепа в продажбата на реклами търсим сътрудници на свободна практика в цялата страна.

  Можете да заявите електронен вариант на “Г & Р” с кратък имейл на office@gir-magazine.com. При интерес да се включите в нашия екип и за повече информация ни пишете на lidiya@technologycenter.bg.


 • 31.01.2012
  ТЦС инициира клъстер “Зелени технологии и машиностроене”

  В края на януари в Технологичен център София беше създаден клъстер “Зелени технологии и машиностроене”. Основната цел на клъстера ще е да оказва съдействие на българските фирми обхванатите браншове да излязат на чуждите пазари. На българските предприятия в машиностроенето и металообработването е известно, че в момента редица германски и австрийски фирми са в търсене на нови доставчици. Местните фирми обаче имат проблеми със създаването на нови контакти и бързото реагиране при запитвания и изпълнение на изискванията на потенциалните клиенти от чужбина. Именно в тази сфера клъстерът ще предоставя стабилна подкрепа.

  Предвиждат се общи рекламни кампании, създаването на интернет страница на клъстера, където ще са представени всички негови членове, провеждане на работни семинари по най-различни теми и участия в изложения в Германия и Австрия. Първите направени запитвания от заинтересовани компании от Германия показват, че членовете на клъстера биха могли да имат успех и при съвместна работа по нови поръчки. Запланувано е също така след първите 18 месеца от откриването на клъстера да започне работа по общи проекти за разработване на нови продукти. За тях ще се търси финансова подкрепа по програмите на ЕС за насърчаване на бизнеса.

  За мениджър на организацията беше избран Технологичният център, който ще бъде представен от Стоян … Oще


 • 30.01.2012
  В Тутракан ще има Биокампус “Долен Дунав”

  На пролет в Тутракан ще заработи нещо съвсем ново- Биокампус “Долен Дунав”. Негови създатели ще са немската фирма Schilling Holzwerke от гр. Улм, Технологичен център София, Натура Биомас София, Lais – Фрайбург и още няколко фирми, работещи в областта на производството и използването на биомаса. В начинанието могат да се включат и местни тутракански фирми.

  Биокампус “Долен Дунав” ще отправи покани за участие в проекта на български и румънски фирми през пролетта и лятото тази година. Запланувано е създаване на мрежа от експерти – консултанти, която да може да се ползва от предприемачи, желаещи да инвестират в оползотворяването на биомаса. Ще се представят и най-новите технологии за производство на суровини от биомаса. Такива суровини именно ще трябва в най-скоро време да изместят изчерпващия се суров петрол, който се използва за производство на редица продукти за ежедневието.

  По този повод на 22 януари по инициатива на ТЦС пристигна на посещение немска делегация. Кметът д-р Димитър Стефанов, заместник-кметът по икономическите въпроси Милен Маринов и собственикът на местната фирма Датапарк Груп Стив Хараламбиев разведоха гостите в града и специално през “Рибарската махала”.

  В края на февруари се очаква подписването на учредителните документи.


 • 22.01.2012
  Тутракан ще е новата туристическа дестинация по Дунава

  През ноември миналата година новото ръководство на община Тутракан се срещна с представители на Технологичен център София. Гостите представиха идеите си за развитие на региона около Тутракан като съвременна дестинация за устойчив еко и културен туризъм с международен характер. Те аргументираха предложението си с огромния потенциал от природни, исторически и археологически ценности, разположението на града на Дунава и богатата история на местния риболов. Кметът на общината д-р Димитър Стефанов прие предложението с обещание за съдействие от администрацията и привличане на широката общественост.

  В края на миналата година Технологичен център София представи на местното управление редица проектни идеи и конкретни стъпки за популяризирането на града и околностите му като туристическата атракция, които да се разглеждат като част от цялостна концепция за устойчиво развитие на туризма. Обсъдено беше и профилирането на общината като място за развитие на зелени производства, които заедно с туристическия бранш да осигурят препитание за местното население. Д-р Стефанов посочи, че един от най-наболелите проблеми на общината е отливът на хора към по-големите градове и в чужбина. В момента има само няколко по-големи действащи фирми. Безработицата е висока, а младите напускат града почти веднага след завършване на средното си образование.

  На 13 януари в залата на местната администрация се … Oще