Технологичен Център София

Среща със селскостопански производители и фирми от Медковец и Лом

Към Селскостопански производители и фирми

В региона на Медковец и Лом

 ПОКАНА

             Уважаеми Дами и Господа,

Ерата на петрола залязва и стоим на прага на нова структурна промяна. Икономиката се развива, прехвърляйки се от производство, базирано на петрола, към производство , базирано на биогенните суровини. Ще възникне нов импулс за икономически растеж и ще се търсят иновации. Преминаването от фосилни към биологични суровини е едно от най-големите  предизвикателства за последните 50 години. Ще спечелят тези страни, които развият своевременно алтернативи на базираната на фосилните суровини икономика и насърчават използването на технологии за оползотворяване на биологичните суровини.

За развитието на стабилна суровинна икономика с трите основни стълба био-енергия, био-горива и био-продукти на разположение всяка година по цял свят са милиарди тонове биомаса. В момента само една малка част от нея се използва като суровина.

Днешните технологии обработват само определени растителни съставки: захари, нишесте, протеини или масла. Възникващите при тези производства странични продукти на практика се изхвърлят като отпадък. За да може да използва по-добре суровинния резервоар на природата, икономиката ще трябва да разчита на биорафинерии. По река Дунав, от Германия до Черно море, би могла едни ден да възникне мрежа от инсталации за производство на био-базирани суровини. За разлика от разчитащата на петрола химическа промишленост по р. Рейн, по Дунава би възникнала био-базирана химическа индустрия. В експертните среди за нея е въведено понятието „Green Chemistry Belt“ (Пояс на зелената химия).

Нашата цел би трябвало да бъде създаването на биорафинерии в България. Ако те съществуват българското селско и горско стопанство ще могат да станат част от една удължена верига за създаване на добавена стойност, която сама по себе си ще създаде нови работни места и нови източници на приходи.

Технологичен център София ще направи презентация на по темата на

 27 януари 2014 г., понеделник, 10:00 часа

В кметството на община Медковец.

Референт: Юрген Айзеле

Специфични теми:

 –          Растениевъдство – акценти

–          Биорафинерии

–          Биобазирани продукти

–          Идеята: Изграждане на Green Chemistry Belt

(Пояс на зелената химия) в България.

            Технологичен център София, с управител Юрген Айзеле, има три компетентни центъра: „Зелени технологии и машиностроене“, „Биомаса“ и „Туризъм“. В компетентен център „Биомаса” понастоящем се работи над проекта „Изграждане на Green Chemistry Belt по река Дунав“. Заедно с партньори от Германия, Австрия, Унгария, Сърбия и Румъния се цели създаването на основа за производството на биобазирани суровини в крайдунавските региони.

           Само ако България поеме ролята на пионер в тази област, на нейна територия ще възникнат и първите биорафинерии.

Ще се радваме на Вашето присъствие и интерес. Заповядайте!

С уважение

Юрген Айзеле, Управител

 

Дата:
27.01.2014

Час:
10:00 часа

Място:
сградата на община Медковец


logo
© 2011-2012 Технологичен Център София |