Технологичен Център София

ТЦС започна работа по международния проект „ENERGY BARGE”

28.02.2017

Партньорите по проект ENERGY BARGE

Партньорите по проект ENERGY BARGE

Технологичен център София започна работа по международния проект „ENERGY BARGE – Building a Green Energy and Logistics Belt”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и националните бюджети чрез програмата за трансгранично сътрудничество „Дунав 2014-2020”. Основна цел на проекта е да се използва потенциалът за зелена енергия под формата на биомаса по поречието на река Дунав по устойчив начин, което да доведе до повишаване на енергийната сигурност и ефективност в дунавските страни, като се имат предвид Директивата за енергията от възобновяеми източници 2009/28 / ЕО, целите на ЕС 2020 за климата и целите, заложени в Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион.

За постигане на целите ще се използва междусекторен подход. Проектът ще събере на едно място ключови участници по цялата верига на стойността: производители и преработватели на биомаса, производители на енергия от биомаса, търговци, спедитори, дунавските пристанища, както и съответните публични органи и институции. Съществена част от проекта представляват международният обмен и трансфер на ноу-хау както и сътрудничеството между отделни заинтересовани страни от държавите – участници. ENERGY BARGE ще изгради платформа за обмен на опит и най-добри практики и ще повиши познанията и възможностите за складиране и транспортиране на био-суровини, както и за производството на енергия от възобновяеми суровини.
Дейността се фокусира също така върху повишаване използването на река Дунав като транспортен коридор с цел намаляване на вредните емисии и преминаване към нискокарбонова транспортна система. В рамките на проекта дунавските пристанища ще се промотират като локации за преработване и складиране на биомаса за енергийни нужди, чрез което ще се насърчи тяхното развитие.

Лого на проекта

Лого на проекта

В проекта участват 15 партньора от 7 държави – Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Румъния и България. Участниците са от секторите биомаса и биоенергия, логистика и пристанищна дейност, и научно-изследователски организации. Водещ партньор е немската агенция за възобновяеми суровини – Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe. Партньор в проекта от българска страна е „Технологичен център София”. Страната ни е представена и от три асоциирани стратегически партньора в лицето на СНЦ Клъстър „Зелен Транспорт”, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” и Асоциация на дунавските общини „Дунав”. Първото мероприятие по проекта в страната ни ще се проведе в края на месец юни в региона на Русе.
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/energy-barge


logo
© 2011-2012 Технологичен Център София |