Технологичен Център София

ТЦС започна работа по втори проект по програма „Дунав” – ACCELERATOR

01.03.2017

standard logo image - ACCELERATORВ каква среда се развиват малките и средните предприятия в България, с какви институционални и законови пречки се сблъскват, какви възможности се предлагат за бързо и максимално опростено финансиране на стартиращи фирми, кои са институциите и частните организации, които предоставят капитал на млади предприемачи и как може да се улесни достъпът до финансови средства? С тези въпроси Технологичен център София ще се занимава в предстоящите две години и половина в рамките на проект „ACCELERATOR – DEVELOPING ACCELERATORS TO PROVIDE BETTER ACCESS TO INNOVATION FINANCE FOR SMEs”. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и националните бюджети чрез програма за трансгранично сътрудничество „Дунав” 2014-2020.

Заедно с още девет партньора от крайдунавски държави ТЦС ще проучва какви са потребностите и пречките пред развитието на малките и средните предприятия и най-вече на стартиращите фирми. Ще се изследват законовата база, националните политики в областта, предприетите до сега от централната и местните власти мерки за насърчаване на предприемачеството и тяхната ефективност.

Особено внимание ще бъде отделено на институти като бизнесинкубатори, регионални агенции и центрове за насърчаване на местната икономика, технологични паркове и др. сходни инструменти за насърчаване на предприемаческата инициатива, предоставяне на консултантски услуги и развиване на синергични ефекти между стартиращи фирми. Ще се обследва доколко успешна е тяхната дейност и какво значението им за развитието на МСП.

Основна цел на ACCELERATOR е подобряването на достъпа до финансови средства. Във всички държави, участващи в проекта, малките и средни предприятия срещат значителни затруднения в набавянето на капитал особено в началния етап от тяхното развитие. Затова една от основните дейности в рамките на ACCELERATOR е проучване и тестване на иновации в програмите за ускоряване на фирменото развитие.

Основната целева група са МСП, които се нуждаят от капитал, но не съумяват да си го набавят. Вниманието ще се насочи и към организациите, занимаващи се с подкрепа и финансиране на МСП. Те ще получат съвети и насоки как могат да подобрят услугите си и да повишат ефективността си. Същевременно ще имат възможност да се включат в транснационална мрежа за сътрудничество в Дунавския регион, в рамките на която ще могат да обменят информация и опит с техни колеги. Проектът ще се концентрира върху интегрирането на финансови институции в регионалните иновационни екосистеми. От съществено значение ще бъде и интеграцията на публичния сектор, поради нарастващото внимание към програмите за осигуряване на капитали от европейските структурни и инвестиционни фондове.

В края на проекта ще бъдат тествани нови модели за стартово финансиране, след което ще бъде направен анализ на резултатите, като на тяхна база ще се изработи и предостави на компетентните институции и организации стратегия за подобряване услугите по финансиране и програмите за ускорено бизнес развитие.

За повече информация можете да следите страницата на проекта тук.


logo
© 2011-2012 Технологичен Център София |