Технологичен Център София

ENERGY BARGE – BUILDING A GREEN ENERGY AND LOGISTICS BELT

10.05.2017

LogoПродължаваме работа по проекта ENERGY BARGE с изготвяне на доклад за политическата и законодателна рамка в България в сферата на производството на биомаса за енергийни нужди и логистиката на суровините. Основната цел на проекта ENERGY BARGE е устойчивото използване на потенциала за производство на зелена енергия от биомаса в целия Дунавски регион, чрез което да се увеличи енергийната сигурност и ефективност в дунавските страни, като се вземат предвид:
– Европейската директива за енергията от възобновяеми източници 2009/28/EC,
– Целите, заложени в стратегията „Европа 2020”, свързани с климатичните промени,
– Целите, заложени в Стратегията на ЕС за Дунавския регион.
Изключителна черта на проекта ENERGY BARGE е неговият междусекторен подход: ще се свържат ключови актьори по цялата верига на стойността, представители на биоенергийната индустрия, дунавските пристанища както и на компетентните обществени институции и политическата класа. По този начин се цели да се насърчи трансферът на ноу-хау и международното сътрудничество.

ENERGY BARGE ще изгради също така платформа за обмен на опит и добри практики, свързани с използването на биомаса за енергийни нужди в Дунавския регион.

Партньори
В проекта участват 15 партньора от 7 държави:
– 7 от сектор биомаса и производство на биоенергия,
– 6 от сферата на логистиката, включително 5 пристанища и
– 3 от научно-изследователските среди, които могат да предоставят специализирана информация, необходима за реализирането на проекта или разполагат със специални познания и изградени мрежи в своя регион.

Фокус върху резултати
Чрез увеличаване използването на дунавския транспорт ще се намалят вредните емисии, ще се изгради ниско-карбонова транспортна система и ще се подобри състоянието на околната среда.
Дунавските пристанище ще се популяризират като места за обработка, складиране и транспортиране на биомаса за производство на енергия, чрез което ще се подкрепи развитието на пристанищната дейност.
За да се обхване цялата верига на стойността и да се улесни навлизането на биомаса на пазара за производство на енергия в Дунавския коридор, събраните и анализирани данни ще бъдат разпространени чрез бюлетини, статии, новини и интерактивни дейности в социалните мрежи.
Проектът допринася за изпълнението на плановете за действие, разработени в Приоритетни области 2 „Енергетика“ и 1a „Вътрешни водни пътища“ на Стратегията на ЕС за Дунавския регион (EUSDR).

Проектът ENERGY BARGE се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).


logo
© 2011-2012 Технологичен Център София |