Технологичен Център София

Актуално от проект ENERGY BARGE

09.02.2018

Приключи вторият отчетен период на международния проект ENERGY BARGE – Building a green energy and logistics belt. През последните шест месеца 15те партньора изготвиха няколко официални документа, резултат от национални проучвания в шест държави, сред които каталог и визуализация на движението на биомасата (суровина), устойчивост на рамковите условия за производство на биомаса, национални карти за производството и обработването на биомаса вкл. производството на биоенергия от биомаса. До края на първото полугодие на 2018 се очаква да заработи онлайн платформа, съдържаща полезна информация за държавите, участващи в проекта, която в бъдеще ще се актуализира и надгражда периодично, като по този начин ще улесни заинтересовани страни в проучването на пазара, създаването на международни контакти и избора на алтернативни варианти за превоз по дунавския коридор.

Проведен беше и международен семинар за обмяна на опит в третирането и складирането на биомаса. Изготвена беше база данни с потенциални ползватели на дунавския транспортен коридор с оглед насърчаване развитието на логистиката по р. Дунав.

В рамките на работен пакет 6 Implementation and Policy бяха идентифицирани законовите и административните бариери пред производството на биомаса, както и проблемите в логистичния сектор в отделните държави. Въз основа на изготвените проучвания беше изготвен и план за повишаване свързаността и сътрудничеството в областта на производството, обработването и транспорта на биомасата с оглед превръщането на дунавските пристанища в своеобразни хъбове за складиране, обработка и транспорт на биомаса.

LogoВ края на месец януари управителят на Технологичен център София и представители на асоциираните партньори Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“ и Клъстър за зелен товарен транспорт участваха в поредната среща на партньорите и посещение на добри практики в Загреб, Хърватия. В рамките на срещата беше направен отчет на изминалия втори период на проекта както и план за реализиране на предвидените за първото полугодие на 2018 г. дейности.

Допълнителна информация за проекта и партньорите можете на откриете на интернет страницата: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/energy-barge както и в актуалния Електронен бюлетин ENERGY BARGE # 5 Newsletter ENERGY BARGE Nr. 5

Проект „ENERGY BARGE“ се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез програма „ДУНАВ“.


logo
© 2011-2012 Технологичен Център София |