Технологичен Център София

Технологичен център София организира участници от дунавските страни за среща на стартиращи фирми в Щутгарт

03.01.2019

На 01 февруари 2019 г. регионалното правителство на Баден-Вюртемберг ще бъде домакин на втория Startup Summit BW в Щутгартския търговски панаир. Министър-председателят Винфрид Кречман ще открие събитието, защото за него развитието на „стартовата сцена“ в Баден-Вюртемберг е един от първите приоритети.

Очакват се над 4000 посетители от големи индустриални и средни компании, изследователски институции, финансови компании и други заинтересовани страни от стартиращата сцена. Около 300 стартиращи фирми от Баден-Вюртемберг ще се представят. Ново е откриването за стартиращи компании от страната партньор Израел (около 20 стартиращи фирми) и дунавските страни, които си сътрудничат по стратегията на ЕС за Дунавския регион. Тази стратегия е силно повлияна от Баден-Вюртемберг.

Технологичният център София се нае със задачата да покани около 20 стартиращи фирми от 9 дунавски страни и да осигури тяхното представяне. Управителят Юрген Айзеле благодари на правителството на провинция Баден-Вюртемберг за тази възможност за представяне. „Участниците са доказателство, че в дунавските страни има и стартъп екосистема, която осигурява контакти и партньорства отвъд националните граници“, обяснява Айзеле.

Събитието на 01 февруари 2019 г. е публично и на него могат да участват всички заинтересовани страни. Регистрация чрез www.startupbw.de

20-те стартиращи компании от Дунавските страни Австрия, Чехия, Унгария, Сърбия, Словения, Словакия, Румъния и България идват от сферата на информационните технологии, производството на храни, медицината, околната среда и технологиите. В навечерието на стартъп срещата на върха д-р Никол Хофмайстър-Краут, министърът на икономиката на Баден-Вюртемберг, ще покани международните гости на прием.

ENGLISH

Technologycenter Sofia organizes participants from Danube countries for Startup Summit in Stuttgart

On 01 February 2019, the state government of Baden-Württemberg will host in the Stuttgart trade fair the second Startup Summit BW. Prime-minster Winfried Kretschmann will open the event, because for him the development of the „startup scene“ in Baden-Württemberg is one of the first priorities.

More than 4,000 visitors from large industry and medium-sized companies, Research institutions, finance companies and other stakeholders from the Startup scene аре expected. About 300 startups from Baden-Württemberg will present themselves. New is the opening for startups from the partner country Israel (around 20 start-ups) and the Danube countries cooperating under the EU Strategy for the Danube Region. This strategy is decisively influenced by Baden-Württemberg.

The Technology Centre Sofia has taken over the task of inviting approximately 20 startups from 9 Danube countries and ensuring their presentation. Managing Director

Jürgen Eisele thanked the state government of Baden-Württemberg for this possibility of presentation. „The participants are proof that there is also a start-up ecosystem in the Danube countries that provides contacts to and partnerships across national borders,“ explains Eisele.

The event on 01 February 2019 is a public event at which all interested parties can participate. Registration via www.startupbw.de

The 20 startups from the Danube countries Austria, the Czech Republic, Hungary, Serbia, Slovenia, Slovakia, Romania and Bulgaria come from the fields of IT, food production, medicine, environment and technology. On the eve of the Startup Summit, Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Baden-Württemberg’s Minister of Economic Affairs, will invite the international guests to a reception.


logo
© 2011-2012 Технологичен Център София |