Технологичен Център София

Технологичен център София е българско частно дружество, ползващо дългогодишен немски опит. През октомври 2010 г. ние открихме първия в България технологичен център. В бъдеще фирмата ще се концентрира освен върху разработването на Технологичен център София и върху създаването и ръководенето на негови филиали в други региони на страната, компетентни центрове, бизнес инкубатори и офиси за трансфер на технологии с цел насърчаване и предлагане на благоприятни условия за създаване на бизнес и подкрепа на млади, иновативни и технологично ориентирани предприемачи.

Центърът оказва подкрепа и на съществуващи предприятия с цел имплементиране на иновационни идеи и технологии, подобряване на процесите, усвояване на модерни практики и разработване на нови продукти, създаване на контакти с местни и чуждестранни фирми, организации, научно-изследователски институции, държавни и местни органи, повишаване на конкурентноспособността на българските предприятия на международния пазар чрез обособени компетентни центрове в следните области:

- Метал (информационни технологии - CAD/ CAM програми и други специфични софтуерни решения, автоматизация на технологии и системи, Lean Management, индустриални решения, лека и тежка промишленост);

- Биомаса (биогаз, биомаса, биогорива);

- Енергийна ефективност (използване на най-новите технологии в сферата на нискоенергийносто строителство – пасивни сгради, използване на алтернативни източници на енергия за сгради – соларна, геотермална енергия и енергия от биомаса, интелигентни енергийни системи за пестене на енергия)

- Туризъм (изготвяне на анализи на туристическия потенциал и стратегии за развитието му на общинско и регионално ниво; изработване на индивидуални маркетингови концепции; разработване на туристически продукти; организиране на събития; изготвяне на туристически карти)

- Информационни технологии (софтуер, услуги и интелигентно съдържание – създаване на капацитет за развитие на иновативни продукти и услуги с използване на „живи лаборатории” (living labs) в различни сфери на индустрията и обществото.

Дружеството привлича и консултира технологично ориентирани млади, но и вече съществуващи на пазара предприятия с цел подпомагане и реално осъществяване на трансфер на технологии и ноу-хау между науката и бизнеса, между чужди и местни предприятия, генериране на успешни, иновативни бизнес идеи и опосредстване на дълготрайни партньортсва между утвърдили се на пазара фирми, Start ups, научно-изследователски, местни и държавни институции, организации и сдружения. За осъществяване на целите си дружеството следи постиженията на изследователската и развойната дейност в сферата на технологиите, акумулира иновативно мислене чрез своята мрежа от експерти с богат опит в различните области и формулира икономически обосновани и перспективни бизнес проекти.

Технологичен център София си партнира с германски и австрийски технологични фабрики и центрове, специализирани институти и изследователски центрове. Включен е в програмата на Смесената междуправителствена комисия “България - Баден-Вюртемберг”.

Актуални проекти на Технологичен център София в партньорство с български и германски фирми са:

Консултиране и мениджмънт на проект за изграждане на когенераторна електроцентрала на базата на биомаса; Консултиране и мениджмънт на проект за изработване на рамкова туристическа концепция; Внедряване на нови технологии и оптимизиране и модернизиране на работния процес на предприятие в сферата на металообработването; проект “Енергийно независимо селище”; Проект за създаване на образцово селище по най-новите стандарти за нискоенергийно строителство и имплементиране на модерни технологии в сферата на опазване на околната среда.


logo
© 2011-2012 Технологичен Център София |